Nabídka prací


Posuzování vlivu staveb na životní prostředí - E.I.A.

V oblasti posuzování vlivu staveb na životní prostředí - E.I.A. (Environmental Impact Assessment) nabízím:

Hlukové a rozptylové studie

V oblasti ekologických posudků a prací nabízím:

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

V oblasti ochrany přírody a krajiny nabízím:

Posouzení vlivu vypouštění odpadních vod

V oblasti vodního hospodářství nabízím:

V oblast odpadového hospodářství nabízím:

Řešení odpadového hospodářství

V oblasti odnětí ZPF a PUPFL nabízím:

Problematika životního prostředí v projektových dokumentacích

V oblasti řešení problematiky ŽP v projektových dokumentacích nabízím:

Dále nabízím: